Mittwoch, 24.09.2014 ab 21 Uhr

Meet & Greet
Groovepack (FET / Mixcloud) &
Michael Fischer (Meet & Greet / München) &
Chess (FET / M&G / Mixcloud)
für Freunde der Kommunikation bei elektronischen Klängen
 meet greet

Homepage:  www.n8w.de
Facebook: www.facebook.com/groups/meet.greet